Verslag districtsoverleg op 25 mei 2022 in Nieuw-Loosdrecht


Aanwezig:

Van de verenigingen: Boulamis, Les Cailloux (vanaf 20.00 uur), Cercle de Pétanque, De Gooiers, HKB ’84, De Nijeboulers.

Van het districtsteam: Guillaume Spiering (districtscoördinator), Angelique Wilderbeek(wedstrijdcoördinator) en Jac Verheul (webredacteur, tevens notulist).
Namens de bondsraad: Peter Bonarius.
Afwezig (met kennisgeving):
Van de verenigingen: Almere, Amicale de Pétanque, De Gemshoorn, De Hakhorst, Lelystad,
Maboul, Randenbroek, Les Sabots, Les Taxateurs en De Teerling.

Van het districtsteam: Sino van der Heide (verenigingsondersteuner).

1. Opening
    Districtscoördinator Guillaume Spiering opent de bijeenkomst door te zeggen dat hij het betreurt dat de opkomst zo laag is.

2. Verslag van het districtsoverleg op 3 november 2021. Er zijn geen op- of aanmerkingen.

3. Vaststelling van de agenda. Er worden geen onderwerpen aan de agenda toegevoegd.

4. Mededelingen:
Guillaume geeft een toelichting op de komende basisopleidingen nieuwe stijl voor scheidsrechters en instructeurs. De opleidingen worden aangepast en zullen minder tijd in beslag nemen. De locaties zullen afhankelijk zijn van de aanmeldingen. Voor district Midden zal het om Nieuwegeingaan. De NJBB heeft nog geen uitnodiging tot aanmelding doen uitgaan (mogelijk als gevolg van de vele personele wisselingen op het bondsbureau). Wel is er een inventarisatie gedaan.
M.b.t. het DK tête-à-tête zullen er enkele aanpassing suggesties aan het bondsbestuur worden gestuurd:
a. verlaging of samentrekking van de inleggelden voor het DK en het NK;

b. aanpassing van de wijze van kwalificatie voor het landelijke deel op basis van het aantal deelnemers per district i.p.v. het aantal                      licentiehouders per district;
c. bekijken en vergelijken van de districtswebsites hoe de aankondigingen zijn gedaan;

d. het niet toestaan van alcohol (net als bij NK’s) opnemen in het DK-reglement;

e. net als bij de NK’s het DK niet laten uitspelen om de derde en vierde plaats, tenzij het om een kwalificatieplaats gaat;

f. buitenlanders met een NJBB-licentie kunnen deelnemen aan het DK (is feitelijk al geregeld in 2019 na een aanvankelijk door de bondsraad opgelegde restrictie voor buitenlandse spelers).

5. Winterkalender
Er zijn geen bezwaren ingediend met betrekking tot doublures. Het toernooi voor vrouwen (Ladiestoernooi) van De Gooiers wordt verplaatst van 23 oktober 2022 naar 8 januari 2023. Daarmee is de winterkalender vastgesteld die binnenkort wordt gepubliceerd op de website van
Midden. Guillaume stuurt de kalender naar de NJBB voor opname in de officiële NJBB-kalender op NLPetanque.

6. De voorbij coronaperiode
Sommige verenigingen betreuren het dat de NPC is geannuleerd of gehalveerd en vragen hoe het de komende winter zal gaan. Daarop ontstaat een discussie en wordt gesuggereerd om een deel van de NPC in de zomer te houden. Guillaume laat weten dat dit eigenlijk een punt voor de NJBB-
ledenbijeenkomsten zou moeten zijn, omdat de districten niet over de NPC gaan. Een NPC deels in de zomermaanden lijkt hem overigens moeilijk realiseerbaar, gelet op de reeds overvolle kalender, de vele feestdagen en de lange vakantieperiodes. Desalniettemin zal Guillaume dit onderwerp ter sprake brengen in het districtscoördinatorenoverleg.
Gevraagd wordt naar de eisen met betrekking tot luchtventilatie die in strijd zouden kunnen zijn met de verwarmingseis. Met betrekking tot de capaciteit van clubkantines tijdens NPC-dagen zou overwogen kunnen worden om die dagen op te splitsen of over meerdere dagen te spreiden.
Op de vraag hoe het zal gaan met de komende WDC, antwoordt Guillaume dat die in principe volop van start zal gaan. Mochten er nieuwe maatregelen van de overheid komen, dan zal daar adequaat op worden gereageerd. Het lijkt weinig zinvol daar nu al op vooruit te lopen.

7. Ledenbijeenkomsten
Van diverse zijden zijn er klachten binnengekomen over het verloop van de ledenbijeenkomsten (voorheen ledenraadplegingen) tussen enerzijds de verenigingen en anderzijds het bondsbestuur en het bondsbureau. Door clubs ingebrachte punten blijken niet te zijn gehonoreerd en de bijeenkomsten blonken uit door een inrichtingsverkeer top-down. De huidige bijeenkomsten zijn geen raadplegingen meer, zoals oorspronkelijk bedoeld. Het aanwezige bondsraadslid laat weten dat hij e.e.a. heeft genoteerd en dat er aandacht aan zal worden besteed. N.a.v. hiervan ontstaat er een discussie over de huidige bondsstructuur en de rol en bevoegdheden van de districten. De overheersende mening is in elk geval dat de ledenraadplegingen ten minste hun oude functie terug moeten krijgen: het leveren van input door de verenigingen die door het bondsbestuur serieus genomen worden. En eventueel een bijeenkomst tweemaal per jaar.

8. ZACO
Op voorstel van het districtsteam wordt gesproken over de soms zeer lange ZACO-avonden, zelfs tot ver na middernacht. Na enige discussie lijkt het erop dat het spelen op tijd de enige mogelijkheid is om daar paal en perk aan te stellen. Voorgesteld wordt om de eerstvolgende
ZACO-avond op 2 juni a.s. (Wijk bij Duurstede) nog gewoon tot 13 punten te spelen en vanaf 16 juni a.s. (Almere) 50 minuten per partij plus één extra werpronde. De aanwezige zes verenigingen gaan hiermee akkoord. Echter, omdat lang niet alle verenigingen aanwezig zijn, krijgen die de gelegenheid aangeboden om, via een mailing, alsnog hun mening hierover te geven. Indien er uiteindelijk een meerderheid is voor het door de aanwezige verenigingen voorwaardelijk aangenomen voorstel, treedt het voorstel definitief in werking.

9. Rondvraag
Het districtsteam wordt verzocht om gelijk met de oproep om toernooien aan te vragen een overzicht te verstrekken van ‘beschermde’ dagen. Denk aan bonds- en districtscompetities en/of evenementen.
Er blijken veel klachten te zijn binnengekomen m.b.t. het verloop van het recente NK tête-à-tête in Zeist. In het bijzonder over het daar toegepaste Zwitserse systeem en het aantal deelnemers dat zich kon kwalificeren voor de eindronden van het NK. Op basis van 32 (of 28 bij de vrouwen) zouden dat er ten minste acht moeten zijn in plaats van vier. Eén enkele verliespartij zou niet mogen leiden tot uitschakeling. Intussen heeft Guillaume de klachten al doorgespeeld naar het bondsbestuur. Ook zijn er vragen waarom er slechts 28 vrouwen konden deelnemen. Dat had gemakkelijk tot 32 aangevuld kunnen worden. Omdat bovengenoemde klachten veelal bondszaken zijn, vraagt het bondsraadslid om dit soort zaken, maar ook andere zaken die leven binnen de clubs, rechtstreeks bij hem of een van zijn bondsraadcollega’s te melden. Dit zal ook via een van de eerstvolgende Nieuwsbrieven expliciet
worden gemeld.

 

Een van de aanwezige clubs is ontevreden om de aanpassing van de ZCC, in het bijzonder het schrappen van de uit- en thuiswedstrijden. Dit in tegensteling tot andere aanwezige clubs, zoals Les Cailloux, die hier juist zeer tevreden over zijn. Desalniettemin wordt er om een evaluatie
gevraagd om e.e.a. te bespreken tijdens het najaarsoverleg. Het districtsteam zegt dit toe.

Gevraagd wordt naar de afwezigheid van scheidsrechters tijdens ZCC-avonden, zeker nu er centraal gespeeld wordt. Het antwoord is even kort als simpel: er zijn te weinig scheidsrechters!

Gewezen wordt naar de terugloop van de deelname aan de WDC en er wordt gevraagd of er een beleidsplan bestaat om de opkomst te bevorderen. Guillaume laat weten dat er geen plan klaar ligt en dat het vooral de taak is van de verenigingen om hun leden enthousiast te maken voor deze competitie.

Het bondsraadslid laat weten dat het bestuur pogingen in het werk gaat stellen om meer jeugd te interesseren voor onze sport. In het kader van ledenwerving door verenigingen is de bond gestart met een databank van met door clubs bedachte of gehouden wervingsacties. Dit om andere clubs te helpen bij het opzetten van hun acties. Een van de mogelijkheden zou zijn om sportclubs in de directe omgeving te benaderen om hun ex-sporters te interesseren voor het petanque. Guillaume laat in dit verband weten dat het bondsbestuur zich er terdege van bewust is dat ledenwerving van levensbelang is voor onze bond en dat er inmiddels een bestuurslid is aangesteld met het onderwerp ledenwerving in zijn portefeuille. Naar aanleiding van het bovenstaande ontstaat er een levendige gedachtewisseling over diverse vormen van acties. Er moet worden gedacht in kansen en mogelijkheden en niet in hindernissen of belemmeringen.

Nogmaals wordt de lage opkomst betreurd en het verzoek komt om ledenbijeenkomsten niet meer vlak voor een feestdag te plannen. Het districtsteam zegt toe hier voortaan rekening mee te houden.